Posts Tagged: ‘ทัวร์อิตาลี’

ข้อควรปฏิบัติและข้อไม่ควรปฏิบัติเมื่อไปทัวร์อิตาลี

2017/03/31 Posted by admin

ในการที่คุณจะไปเที่ยวประเทศไหนนั้น  คุณควรจะทำการศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่เราไปเที่ยว  วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ   ก่อนที่จะไปทัวร์อิตาลี

ข้อควรปฏิบัติเมื่อไปทัวร์อิตาลี

– ควรถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชนอย่างละ 1 ชุด ติดตัวไปด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หากหนังสือเดินทางหาย

– กรณีหนังสือเดินทางหายต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม

– การขอหนังสือเดินทางและเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ต้องติดต่อด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

– หากท่านจะพำนักอยู่ในประเทศอิตาลีเป็นเวลานาน โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบเพื่อประโยชน์ในการติดต่อหรือให้ความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น

– อิตาลีมีวัฒนธรรมที่คล้ายคนเอเชีย โดยให้ความเคารพนับถือผู้สูงอายุ การแสดงความเคารพและให้เกียรติผู้สูงอายุถือเป็นมารยาทที่ชาวอิตาเลียนชื่น ชมมาก

– การมอบดอกไม้ ที่เป็นการแสดงความยินดีหรือขอบคุณ เมื่อได้รับเชิญเป็นแขกควร ให้เป็นช่อที่จำนวนเป็นเลขคู่ ในการทักทายกับชาวอิตาเลียนที่ยังไม่คุ้นเคยควรให้คำ “Signore” นำหน้าชื่อสกุลผู้ชายและ “Signora” นำหน้าชื่อสกุลผู้หญิง เมื่อแนะนำตัวหรือเรียกขานผู้นั้น

ข้อไม่ควรปฏิบัติเมื่อไปทัวรือิตาลี

– ไม่ควรซื้อสินค้าที่เป็นของเทียม หรือเลียนแบบ เนื่องจากกฎหมายอิตาลีกำหนดโทษปรับผู้ซื้อสินค้าดังกล่าว 10,000 ยูโร

– ไม่สวมเสื้อเปิดไหล่ หรือกางเกงขาสั้น เข้าสำนักวาติกันหรือโบสถ์อื่นๆ

– ไม่ควรเข้าไปชมโบสถ์ หรือส่งเสียงดัง ในขณะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

– ไม่ควรใช้สัญลักษณ์มือในการสื่อภาษา หากไม่แน่ใจในความหมาย เช่น การใช้นิ้วมือ (โดยเฉพาะนิ้วกลาง)

– หลีกเลี่ยงการสนทนาที่มีความเห็นขัดแย้งทางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี