Archive for: �/03/17’

การเลือกดูตรายางและตราประทับ ให้พอเหมาะกับการใช้ชิ้นงาน

2017/03/17 Posted by admin

ในยุคปัจจุบันได้มีการผลิตตรายางและตราประทับ เพิ่มขี้นอย่างหลากหลาย วันนี้เราจึงมานำทางการเลือกสรรจ่ายเงินตรายาง ให้พอสมควรกับการใช้ชิ้นงาน   ตรายางหรือตราประทับ ที่มีอยู่ในตลาดนั้นอาจแยกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1)ตรายางและตราประทับสำเร็จรูป จะเป็นตรายางที่ผลิตครั้งหนึ่งในจำนวนมาก จะมีขายตามห้างสรรพสินค้าธารณะนั้น ตรายางรูปพรรณสัณฐานดังกล่าว จำนวนมากจะเป็นเรื่องราวที่ใช้กันอยู่บ่อยๆเช่น จ่ายแล้ว สำเนาถูกต้องและตรายางวันที่ เป็นอาทิ ตรายางสำเร็จรูปจะมีข้อดีคือ ราคาถูก ส่วนความแข็งแรงนั้นขึ้นอยู่กับกับคุณภาพยางที่กองกลางเลือกใช้ในการผลิต ซึ่งส่วนมากจะผลิตจากยางดิบซึ่งมีความคงทนในการใช้งานอยู่แล้ว

2)ตรายางและตราประทับสั่งทำพิเศษ จะเป็นตรายางที่มีการออกแบบเจาะจง ซึ่งโดยมากจะใช้ในการจดทะเบียนบริษัท ปั้มเช็ค การทำตรายางสั่งทำพิเศษประเภทนี้ จะมีวิธีการการทำที่ยิ่งกว่า ซึ่งแตะอาศัยการดีไซน์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิกก่อน จากนั้นจึงนำไปถ่ายฟิมล์Negative หรือ พิมพ์ลงกระดาษไขกลับสีดำก็ได้ ภายหลัง จึงนำเข้าเครื่องอัดตรายางแล้วนำไปประกอบด้ามตรายาง ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเฟ้นเป็นด้ามไม้ ด้ามพลาสติก หรือ ด้ามหมึกในตัวก็ได้ อย่างนั้น การผลิตตรายางพวกนี้จึงมีราคาสูงกว่าด้วยกันตรงตามความประสงค์กว่าตรายางสำเร็จรูป ส่วนส่วนยางก็สามารถคัดได้ว่าจะเป็น ยางแก้ว ยางดิบ ซึ่งความคงทนก็จะแตกต่างกัน

ดังนั้นการเลือกซื้อตรายางและตราประทับจึงควรคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก โดยหาก ต้องการความสะดวกสบาย เราต้องเลือกเป็นด้ามหมึกในตัว ถ้าต้องการความทนก็ควรเลือกเฟ้นเป็นด้ามไม้ ส่วนยางก็ควรเป็น ยางแก้ว หรือ ยางดิบก็ได้ เพราะยางแผนกนี้จะความยั่งยืนการใช้งาน